دل نویسان....

هربار خواستم بیام اینجا یچی بنویسم بیخیال شدم چیزی که عیان است چه حاجت به بیانه اخه؟ :) 

دلنوشته های 3 جوان