اصالت معیارش ارتفاعست این شهر پُر از طبقه است زنده باد برج........(آیین-مرز)

نظرت راجب این عکس نوشته چیه؟

#دل_نویسان

#حق_محفوظ