واسه تو که عـار نیست دستفروشی،وقتی جای مغازه زمـین میشه چَنتَت،جسارت داری،چون پولش قراره بشه جهیزیه بَچت،

دلت خوشه به فردات به نَوَت...``تـــو خِــیـــلـــی مَــــــــــردی``

#دل_نویسان

#حق_محفوظ