این روزا مردونگی شده داشتن بدن گنده و سیکس پک و پول زیادی..هرچی گنده تر باشی مردونگیت بیشتر..هرچی پولدار تر محبوبیتت بیشتر..ماشین که داشته باشی میشی مرده رویاها..ولی مردونگی این چیزا نیست..مرد اونیه که دلش پاکه..اهل دروغ نیست..مرد اونیه که به یه عشق ابدی پای بنده..مرد اونیه که کنارش احساس آرامشو امنیت میکنی..مرد اونیه که....

اطراف خودت چند تا مرد واقعی میشناسی؟قدرشونو بدون که این روزا مرد کم پیدا میشه...

#دل_نویسان

#حق_محفوظ