حیف شد تند تند گذشت و هی عید شدحیف شد...تُند تُند گذشت و هی عـید شد، حرفای شاد و ناب رفت، حسای آس رفت و حیف شد، تُند تند گذشت و غیب شد، سال ها با هم جمع شدن ماها هی کم شدیم و عیـد شد...

#دل_نویسان

#حق_محفوظ