خــــــــــــــــــدایــــــا . . .

یـه لحـــظـــه یـه چیــــزی بگــم ؟

آروم میـگــــم ،بیــن خـودمـون بــاشــه

خـــــودت ازدل مـــــــن خبـــــر داری

میبینـی کـه هنـــــــــوز نگـــــــفتــه چشـــــــام خیـــــــــس شــــــــده

امــامیخـوام یــــــــه بــــــار دیــــگـه بــــه خــــودت بگـــــم

 

دلـــــم بــــــــراش خیلــی تنــــــگ شـــــــده💔