دنیا بزرگِ......

#چشماتو تیز کن بزار جزییات از قلم نیوفتن......(فرشاد-پوچ)

نظرت راجب این دنیا چیه؟ واقعا ما زیادی درگیرش نشدیم؟یک لحظه بیایم کنار و از دور نگاهش کنیم؟ حرف دلتو بگو......

#دل_نویسان

#حق_محفوظ