روی قـبـرم مینویسم: "سـاکـت"

اینجا یکی خوابه که دلش نمیخواد "پاشـه"

#دلنوشته

#حق_محفوظ