فرمانده رو بزن سرباز مجبوره.....

#دورانی که #سخت شروع میشه و #شیرین میگذره و #سخت هم باید ازش دل بکنی........(ساسان-پیک)

نظرت راجب حال و هوای سربازی چیه؟ البته خودم هنوز تجربه اش نکردم.......حرف دلتو بگو......

#دل_نویسان

#حق_محفوظ