مامان از وقتی رفتی.....

تو هیچ #دادگاهی نرسید #فریادم به #کسی هربارم جنسی #میخواست جور کردم تا نزارم بمیره......(امید#صفیر-یکی مثه ما)

نظرت راجب بچه های طلاق و اصن این طلاق چیه؟ حرف دلتو بگو.....

#دل_نویسان

#حق_محفوظ