مشتی شهید زنده است.....

دلش #میسوزه مثه #سینه ی یه #جانباز بعد سرفه اش.......(#ساسان-پیک)

نظرت راجب این #انسان های بی #ادعا چیه؟ هر نظری داری بهمون بگو.....

#دل_نویسان

#حق_محفوظ