پینه بسته دستات پسرک کفاش

تابلو،

نقّاش را ثروتمَند کرد

شعرِشاعر،

به چند زبان ترجمه شد

کارگردان،

جایزه ها را دِرو کرد

و هنـوز سر همان چهار راه...

واکس میزند کـودکی که بهترین سوژه بود.!

#دل_نویسان

#حق_محفوظ