بوی عطر #یاس پُره ،بگیر #کثافت و لقمه

چون نداره #خدا شعبه ،میکشم تو #جهنّم زمین #شعله ،خیمه #شب بازیه #کسوف عُمره.....(امید #صفیر)

#حق_محفوظ

برای بارگیری قطعه یاسین از امید صفیر بر روی بارگیری ضربه بزنی   (بارگیری)