کل زمین قبر .....

نسل مارو طاعون نزد ولی مغز قالب میکنن مثه صابون بدن.......(ساسان-کی فکرما بود)

نظرت راجبش چیه؟ مقصد هممون......چه پولدار چه فقیر......چه با تایوت بری چه نری.....پولاتو جمع نکن چون اون زیر تابوت طلا هم به کارت نمیاد.....نظرت راجب این عکس چیه؟ ارزش داره اینقدر مال جمع کنی تهش این شه؟