گشنگی بکشی#عشـق از یاد میره،

اُنوقته که پـیتزا با نونم حـال میده...!

شکست عشقیه منو تو در برابر مشکل بعضیا هیچه!

#دل_نویسان

#حق_محفوظ