یاد بگیر همیشه تو زندگیت واسِ دو نفرباید جون ودل بدی،

اَولی پــدری که واسِ بُرد تو زندگیشو باخــت،

دومی مـادری که با دعـاهاش زندگیتو ساخـت.

بیاین به این فرشته های زمینی بیشتر #احترام بزاریم💖