یه روز میفهمی فقط دغدغه نیست صبحگاه اول مهر.....

#شاخ نی هرکی #رگ بزنهو یه پُک سیگارو دفتر شعر.........(اثبات بند-یه روز میفهمی)

نظرت راجب دغدغه ی الانت با کودکیت چیه؟ اصن فکر میکردی اینطور شه؟ حرف دلتو بگو.....

#دل_نویسان

#حق_محفوظ